This video, https://www.youtube.com/watch?v=8V8dVZKVDuI, can also be seen at https://www.youtube.com/channel/UCB8mR24RQEkkv6GzcKpB8xw.